1-30 Todays Menu チキンビリヤニ・チキンコフタ・ホワイトチャナ Chicken Biryani, Chicken Kofta, White Chana | Osaka Halal Restaurant

1-30 Todays Menu チキンビリヤニ・チキンコフタ・ホワイトチャナ Chicken Biryani, Chicken Kofta, White Chana

チキンビリヤニ・チキンコフタ・ホワイトチャナ
Chicken Biryani, Chicken Kofta, White Chana

Comments are closed.