5-24 Todays Menu Chicken Biryani, Chicken Korma, Aloo Gobi Gosht & Iftar Set. | 大阪ハラールレストラン

5-24 Todays Menu Chicken Biryani, Chicken Korma, Aloo Gobi Gosht & Iftar Set.

Comments are closed.