2-11 Todays Special Menu Chicken Shindi Biryani, Chicken Kalonji, Beef Nihari, Bas Busa. | Osaka Halal Restaurant|100% Halal Real Pakistani Restaurant

2-11 Todays Special Menu Chicken Shindi Biryani, Chicken Kalonji, Beef Nihari, Bas Busa.

Comments are closed.